7128/UBND-KTTH

Công văn số 7128/UBND-KTTH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia hoạt động tôn

Xem thêm

4248/UBND-KTTH

Công văn số 4228/UBND-KTTH ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp Quảng Nam và xây dựng không gian làm việc ch

Xem thêm

2332/QĐ-UBND

Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

286/TB-UBND

Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/8/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 6 tháng

Xem thêm

1511/QĐ-UBND

Quy chế ban hành theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND này 27/4/2017 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng N

Xem thêm

1511/QĐ-UBND

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng Na

Xem thêm

1525/QĐ-UBND

Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về Quy chế hoạt động của tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

132/TB-UBND

TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật

Xem thêm

1393/UBND-KTTH

Công văn số 1393/UBND-KTTH ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Xem thêm