7128/UBND-KTTH

Công văn số 7128/UBND-KTTH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia hoạt động tôn vinh do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Tác giả: