1511/QĐ-UBND

Quy chế ban hành theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND này 27/4/2017 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng Nam

Tác giả: