1511/QĐ-UBND

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng Nam

Tác giả: