286/TB-UBND

Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/8/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh

Tác giả: