1393/UBND-KTTH

Công văn số 1393/UBND-KTTH ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Tác giả: