STTSố /Ký hiệu
148/QĐ-TTg
Ngày ban hành
24/2/2023
Ngày hiệu lực
24/2/2023
Trích yếu
Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
File
149/2019/TT-BTC08/08/201923/09/2019Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ tài chính
201/2018/TT-BKHCN12/04/201801/06/2018
Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"Bộ KHCN
339/2018/NĐ-CP11/03/201811/03/2018Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaChính phủ
41665/QĐ-TT30/10/201730/10/2017Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án ” Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″Thủ tướng chính phủ
5939/QĐ-TTg30/06/201730/06/2017Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 Của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”Thủ tướng chính phủ
61381/QĐ-TTg12/07/201612/07/2016Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệmThủ tướng chính phủ
7592/QĐ-TTg18/05/201618/05/2016Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệmThủ tướng chính phủ
8844/QĐ-TTg18/05/201618/05/2016Quyết định 844/QĐ-TTg của TTg về phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.Thủ tướng chính phủ
95321/BTC-HCSN24/04/201724/04/2017Công văn số 5321/BTC-HCSN của Bộ tài chính ngày 24 tháng 4 năm 2017 về triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạoBộ tài chính
1031/2021-NĐ-CP26/03/2021Danh mục Ngành nghề ưu đãi đầu tư Khởi nghiệpChính phủ
1115/2022/TT-BKHCN12/10/2022Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030Bộ Khoa học và Công nghệ