19/TB-UBND

Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Xem thêm

08-NQ/TU

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 27/12/2016 (Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6-XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướn

Xem thêm

65/QĐ-UBND

Quyết định số 65 của UBND tỉnh về thành lập Tổ công tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Xem thêm

4396/QĐ-UBND

Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

6727/UBND-KTTH

Công văn số 6727/UBND-KTTH ngày 01/12/2017 về thực hiện kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018

Xem thêm

1645/QĐ-UBND

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

09/CTrPH-KNST

Chương trình phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2025.

Xem thêm

3355/UBND-KTTH

Công văn số 3355/UBND-KTTH ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các huyện, thị xã, thành phố.

Xem thêm