4248/UBND-KTTH

Công văn số 4228/UBND-KTTH ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp Quảng Nam và xây dựng không gian làm việc chung theo hướng xã hội hóa

Tác giả: