2332/QĐ-UBND

Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tác giả: