75/TB-UBND

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và

Xem thêm

3570/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

Xem thêm

6586/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2018-2025"

Xem thêm

02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Xem thêm

3616/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2019-2025"

Xem thêm

2167/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2019-2025"

Xem thêm

281/QĐ-UBND

Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2019-2025" 

Xem thêm