02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Tác giả: