6586/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2018-2025”

Tác giả: