75/TB-UBND

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Câu lạc bộ sáng tạo cấp huyện

Tác giả: