92/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfest Quả

Xem thêm

224/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghi

Xem thêm

132/TB-UBND

Thông báo kết luận số 132/TB-UBND ngày 13/4/2017 của CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá

Xem thêm

286/TB-UBND

Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/6/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 6 đầu

Xem thêm

424/TB-UBND

Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 19/10/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 9 t

Xem thêm

45/TB-UBND

Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 7/2/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 1 năm hoạt động của hoạt động khởi nghiệp

Xem thêm

174/TB-UBND

Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ

Xem thêm

207/TB-UBND

Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xem thêm