207/TB-UBND

Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Tác giả: