424/TB-UBND

Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 19/10/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm 2017

Tác giả: