132/TB-UBND

Thông báo kết luận số 132/TB-UBND ngày 13/4/2017 của CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể.

Tác giả: