92/TB-UBND

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfest Quảng Nam năm 2021 và định hướng hoạt động trong thời gian đến

Tác giả: