174/TB-UBND

Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…

Tác giả: