224/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng kết Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung- Tây Nguyên và Ngày khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất – Techfest QuangNam 2019 

Tác giả: