286/TB-UBND

Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/6/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 6 đầu năm 2017.

Tác giả: