45/TB-UBND

Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 7/2/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 1 năm hoạt động của hoạt động khởi nghiệp

Xem thêm

174/TB-UBND

Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ

Xem thêm

207/TB-UBND

Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xem thêm

65/QĐ-UBND

Quyết định số 65 của UBND tỉnh về thành lập Tổ công tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Xem thêm

4396/QĐ-UBND

Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

6727/UBND-KTTH

Công văn số 6727/UBND-KTTH ngày 01/12/2017 về thực hiện kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018

Xem thêm

1645/QĐ-UBND

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

3355/UBND-KTTH

Công văn số 3355/UBND-KTTH ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các huyện, thị xã, thành phố.

Xem thêm