3355/UBND-KTTH

Công văn số 3355/UBND-KTTH ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các huyện, thị xã, thành phố.

Tác giả: