110-BC-KNST

Công tác xây dựng Hệ sinh thái khơi nghiệp sáng tạo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Xem thêm

92/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfest Quả

Xem thêm

1301/UBND-TH

V/v điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021

Xem thêm

678/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sá

Xem thêm

1030/UBND-TH

Giấy mời UBND các tỉnh tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - TechFest Quang Nam 2021

Xem thêm

1029/UBND-TH

Giấy mời tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quang Nam 2021

Xem thêm

1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về  việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi ng

Xem thêm