4396/QĐ-UBND

Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”.

Tác giả: