6727/UBND-KTTH

Công văn số 6727/UBND-KTTH ngày 01/12/2017 về thực hiện kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018

Tác giả: