1645/QĐ-UBND

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: