19/TB-UBND

Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Tác giả: