CLB khởi nghiệp Hội An

Quy chế hoạt động CLB Khởi nghiệp – Đổi mới – Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUẢNG NAM TẠI HỘI AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Quảng Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2017

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An
——-

CHƯƠNG I
TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG
Điều 1. Tên gọi, tư cách pháp nhân, trụ sở

Tên gọi : Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An
Viết tắt: Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An (CLB)
Tên tiếng Anh : Hoi An Starup Club
CLB là tổ chức xã hội tự nguyện của những tổ chức, cá nhân đam mê và có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tổ Công tác Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam (viết tắt là Tổ Công tác Khởi nghiệp) công nhận là thành viên và chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động liên quan đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.
Văn phòng làm việc và giao dịch tại Biệt thự Hương vườn Hội An, số 101 đường Cửa Đại – thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Mục đích
Thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam, tập trung các huyện, thị phía Bắc Quảng Nam và tại Hội An
Tham gia xây dựng mạng lưới khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam, tập trung các huyện, thị phía Bắc Quảng Nam và tại Hội An
Kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách.

Điều 3. Đối tượng
1.
Doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ưu tiên các thanh niên ưu tú, có năng lực nổi trội, uy tín, có đam mê khởi nghiệp, có mong muốn đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp Quảng Nam.
2. Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân tự nguyện ủng hộ hoạt động hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quảng Nam

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 4. Chức năng

 1. Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, tham gia truyền bá kiến thức khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 2. Kết nối các cơ quan/đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp và những người đam mê khởi nghiệp, hình thành mạng lưới khởi nghiệp Quảng Nam, kết nối mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam.
 3. Kết nối các quỹ và nguồn vốn cho start up, tạo cơ hội cho các thành viên trong đầu tư, hợp tác các dự án khởi nghiệp.

Điều 5. Nhiệm vụ

 1. Tổ chức các hoạt động và tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, các diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
 2. Thiết lập mạng lưới các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, nhà tư vấn.
 3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ cho các startups.
 4. Tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần.
 5. Giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu các cơ hội đầu tư.
 6. Tập hợp lực lượng có đam mê và khả năng khởi nghiệp để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và kỷ năng khởi nghiệp.

CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

 Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

 1. CLB tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự cân đối, tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này.
 2. CLB hoạt động theo tổ chức và điều hành của Ban Chủ nhiệm.
 3. Tổ Công tác Khởi nghiệp phân công thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm để giúp đỡ, kết nối các thành viên CLB tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

 1. CLB có Ban Chủ nhiệm, gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, các Tổ trực thuộc và thành viên.
 2. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm CLB do Tổ Công tác Khởi nghiệp.thống nhất với CLB và quyết định phân công.
 3. Thư ký CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định phân công.
 4. Các Tổ khởi nghiệp từng lĩnh vực (nếu có), thành viên CLB do Chủ nhiệm CLB thành lập và kết nạp.
 5. Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của CLB và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, Tổ trưởng và thành viên CLB.

Điều 8. Tiêu chí chọn lựa và kết nạp thành viên CLB

 1. Có năng lực nổi trội, năng động, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, đam mê khởi nghiệp và tinh thần đóng góp vì cộng đồng; vì sự phát triển của Quảng Nam.
 2. Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân đam mê và có nhiêù đóng góp vì sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam.
 3. Quy trình chọn lựa và quyết định công nhận, hủy thành viên, thành viên danh dự của CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định.

Điều 9. Quy định tuyển chọn thành viên CLB

 1. Tham dự khách mời 2 buổi do thành viên trong CLB mời.
 2. Đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ hoặc phụ trách dự án của CLB trong thời gian 3 tháng liên tục.
 3. Không vắng mặt quá 2 buổi sinh hoạt liên tục của CLB
 4. Có buổi thuyết trình 15 – 30 phút tại các diên đàn do CLB tổ chức hoặc do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức.
 5. Được 70% phiếu tín nhiệm của thành viên CLB.

Điều 10. Chế tài hủy tư cách thành viên CLB

 1. Vi phạm nghiêm trọng quy chế, ảnh hưởng đến uy tín CLB.
 2. Vắng 4 buổi liên tục trong các hoạt động của CLB. (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt).
 3. Không nộp phí hoạt động hằng tháng, các khoản phí phạt theo quy định CLB.
 4. Không có đóng góp hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Điều 11. Thời gian sinh hoạt, làm việc  CLB và chế độ báo cáo

 1. Nội dung, thời gian sinh hoạt hàng tuần vào sáng thứ bảy, từ 8:30 đến 11:00 và các cuộc họp quan trọng do Chủ nhiệm CLB quyết định.
 2. Định kỳ, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, Chủ nhiệm CLB báo cáo tình hình hoạt động của CLB và những đề xuất kiến nghị của CLB với cơ quan quản lý và Tổ Công tác Khởi nghiệp.

 CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH – CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

 Điều 12. Nguồn thu hợp pháp

 1. Thu tài trợ của các mạnh thường quân.
 2. Thu từ các sự kiện do CLB tổ chức, hoặc liên kết tổ chức.
 3. Thu từ các hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo.
 4. Thu từ tài trợ của các tổ chức khác.
 5. Thu từ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm khởi nghiệp CLB.
 6. Thu từ các nhà đầu tư, có gắn kết các dự án khởi nghiệp CLB.
 7. Thu từ các Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

Điều 13. Các khoản chi

 1. Chi phí cho các hoạt động của CLB khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động.
 2. Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện các hợp đồng tư vấn, đào tạo.
 3. Chi bồi dưỡng cho các diễn giả trong các buổi sinh hoạt CLB.
 4. Chi thuê Hội trường và nước uống trong các buổi sinh hoạt CLB.
 5. Chi khác.

Việc thu, chi tài chính của CLB đảm bảo thực hiện theo quy định của CLB, công khai và không vi phạm các quy định pháp luật.

Điều 14. Tiền lương. công lao động

Mức lương, công lao động, bỗi dưỡng cho thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động do CLB tổ chức do Chủ nhiệm CLB quy định.

 CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15: Thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ nhiệm CLB khen thưởng.

Các trường hợp khen cao hơn, Chủ nhiệm CLB đề xuất Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh xem xét trình theo quy định thi đua – khen thưởng hiện hành.

Điều 16: Thành viên CLB hoạt động trái Quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc đề nghị Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 17.  Các quy định về khen thưởng, kỷ luật nội bộ CLB do Chủ nhiệm CLB ban hành và không trái với các quy định hiện hành.

 CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 18. Quy định CLB và các thành viên không được thực hiện:

 1. Trực tiếp giao dịch về tín dụng với các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác.
 2. Góp vốn vào các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế, đoàn thể, hiệp hội, tín dụng, ngân hàng.
 3. Các hoạt động không vì mục tiêu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vi phạm và ảnh hướng đến các giá trị văn hóa, lịch sử; thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Điều 19: Quy chế này đã được thành viên CLB nhất trí thông qua và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 20: Việc sửa đổi Quy chế phải được các thành viên CLB thông qua, Chủ nhiệm CLB trình và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận bằng văn bản thay thế mới có giá trị thực hiện.

Tác giả: