08-NQ/TU

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 27/12/2016 (Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6-XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Tác giả: