455/TB-KNST

Thông báo số 455/TB-KNST ngày 15/5/2017 về Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tác giả: