142/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tác giả: