1753/QĐ-UBND

Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

Xem thêm

3583 /QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

75/TB-UBND

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và

Xem thêm

331/QĐ-UBND

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu

Xem thêm

286/TB-UBND

Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/8/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 6 tháng

Xem thêm

1511/QĐ-UBND

Quy chế ban hành theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND này 27/4/2017 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng N

Xem thêm