1511/QĐ-UBND

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng Na

Xem thêm

1525/QĐ-UBND

Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về Quy chế hoạt động của tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Xem thêm

132/TB-UBND

TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật

Xem thêm

1393/UBND-KTTH

Công văn số 1393/UBND-KTTH ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Xem thêm

19/TB-UBND

Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp của Tổ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Xem thêm