3570/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

Xem thêm

02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Xem thêm

142/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Xem thêm

224/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghi

Xem thêm

PLO1/20 19/QN-SVF

Phụ lục Kế hoạch hợp tác thực hiện chương trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam 2019-2020

Xem thêm

558/KHLT/HPNVN-UBNDQN

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp Miền Trung- Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ nhất - Techfest QuangN

Xem thêm

2062/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp

Xem thêm

05/CT-UBND

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Xem thêm