678/KH-UBND

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai – TechFest Quang Nam 2021 Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo

Tác giả: