Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế sàn kết nối giao dịch và thương mại Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Văn bản gốc:

https://khoinghiep.quangnam.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/QD-thanh-lap-Dien-dan-khoi-nghiep-sang-tao-Quang-Nam.signed.pdf

Tác giả: