Chính sáchTin Quảng Nam

Thành lập Hội đồng đánh giá, bình chọn ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh

Ngày 5.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3085/QĐ-UBND thành lập Hội đồng đánh giá, bình chọn ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Chủ tịch hội đồng cùng với 2 phó chủ tịch và 6 thành viên.

Hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá, xét chọn, tham mưu UBND tỉnh công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND (ngày 1.8.2018) của UBND tỉnh. Chủ tịch hội đồng quyết định mời lãnh đạo sở, ngành (thành viên thứ 10) và chỉ định thành viên phản biện theo lĩnh vực ý tưởng, dự án khởi nghiệp đánh giá, xét chọn.

Tác giả: