Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Ngày 2/11, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.
 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại Kỳ họp thứ 18 vào ngày 2.11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.11.2020. Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 23,54 tỷ đồng.

Nghị quyết áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng, phương thức hỗ trợ và quy định cụ thể nội dung và mức chi tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn và tham gia sự kiện khởi nghiệp vùng, quốc gia, quốc tế; cuộc thi/hội thi khởi nghiệp sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844…

File đính kèm: Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND.

Tác giả: