Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 về quy Quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Theo đó, đối tượng áp dụng là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Nam (sau đây gọi tắt là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo) thuộc các lĩnh vực : Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); Công nghệ thông tin – truyền thông; Công nghiệp phụ trợ – cơ khí và tự động hóa; Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy Quảng Nam phát triển.
Tiêu chí ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
1. Tính sáng tạo so với các ý tưởng đã có tại Quảng Nam: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hoàn toàn mới, lần đầu thực hiện trên địa bàn tỉnh hoặc có bổ sung đáng kể tính mới, tạo giá trị mới của sản phẩm so với các ý tưởng, giải pháp kinh doanh đã có trên địa bàn tỉnh.
2. Tiềm năng áp dụng: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có khả năng áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế và các lĩnh vực ưu tiên phát triển tại Quảng Nam trên cơ sở xác định mô hình kinh doanh, tăng trưởng và chiến lược phát triển thị trường.
3. Hiệu quả kinh tế – xã hội: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dự kiến mang lại lợi ích kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, hình thành nên sản phẩm mới, không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục dân tộc, không gây phương hại đến an ninh chính trị, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và góp phần phát triển bền vững tại địa phương.
4. Công nghệ: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được xây dựng dựa trên việc ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất – kinh doanh, mô hình quản lý mới.
5. Không vi phạm quyền tác giả theo luật định: Các cá nhân, tổ chức chủ sở hữu ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu; không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
Các tác giả ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo nộp Hồ sơ đăng ký ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) thông qua các hình thức:
– Nộp trực tiếp;
– Nộp qua đường bưu điện
– Nộp hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh: khoinghiep.quangnam.gov.vn.
Thông tin chi tiết theo file đính kèm tải về

Tác giả: