Tin Quảng NamTin trong nước

Giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Vừa qua, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã ban hành các văn bản để giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới.

Theo đó, các văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được nêu sau đây:
– Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
– Thông tư số 15/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng;
– Thông tư số 16/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn hoặc cập nhật file đính kèm để tải các văn bản nêu trên về nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện; nghiên cứu nội dung các văn bản nêu trên tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./

Tác giả: Phan Vinh

Comment here