20/KH-KNST

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức - 2019” và ra mắt Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Hiệp Đức.

Xem thêm

18/KH-KNST

Kế hoạch Tổ chức làm việc với địa phương cấp huyện và khảo sát các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

19/QĐ-KNST

Quyết định công nhận thành viên và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn

Xem thêm

129/QĐ-KNST

Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Duy Xuyên-Quảng Nam

Xem thêm

11/QĐ/KNST

Quyết định Công nhận thành viên đối với Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Quảng Nam

Xem thêm

08/QĐ-TCT/KNST

Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hiệp Đức- Quảng Nam

Xem thêm

Kế hoạch phối hợp

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo về giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

82/KH-KNST

Kế hoạch tổ chức huấn luyện kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện trong tháng 9/2018

Xem thêm

455/TB-KNST

Thông báo số 455/TB-KNST ngày 15/5/2017 về Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Q

Xem thêm

33/QĐ-TCT

Quyết định số 33/QĐ-TCT ngày 1/3/2017 của Tổ công tác về công nhận CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Chu Lai - Núi Thành

Xem thêm