Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,giai đoạn 2018 – 2025 giữa Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam và Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP HCM

Tác giả: