Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 – 2025 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng

Tác giả: