Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Thông báo kết luận của của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn một số nội dung về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

 Số:  424    /TB-UBND

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Quảng Nam, ngày     19     tháng   10   năm 2017

 THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp
bàn một số nội dung về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì họp bàn một số nội dung về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các thành viên Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh (thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 06/01/2017 và Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh) (sau đây viết tắt là Tổ Công tác), đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các CLB Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Tổ Công tác báo cáo một số nội dung về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

 1. Tổ Công tác chịu trách nhiệm:
 2. a) Chủ trì cùng với các CLB Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh nghiên cứu hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ban hành kèm Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; trong đó lưu ý công tác phối hợp với các CLB Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tổng hợp đề xuất bổ sung gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quyết định.
 3. b) Chủ trì cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn hoàn chỉnh Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp (thay cho Đề án) với phạm vi hỗ trợ các ý tưởng đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; trong đó lưu ý các chỉ tiêu về định lượng, định tính, hoạt động cụ thể từng năm, bổ sung một số nhiệm vụ, gắn một số hoạt động với các mốc thời gian là các dịp kỷ niệm (ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ…), xem xét thay thế Hội Doanh nghiệp trẻ thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
 4. c) Liên hệ với các nhà tài trợ để xin hỗ trợ thành lập Quỹ hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; mời các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan để tư vấn về hoạt động của các CLB khởi nghiêp, vườn ươm… trên địa bàn tỉnh; đặc biệt các chuyên gia tại Vườn ươm Đà Nẵng.
 5. d) Làm việc với Trường Đại học Quảng Nam để thành lập CLB khởi nghiệp sáng tạo Sinh viên Quảng Nam với trụ sở đặt tại Trung tâm Học liệu; xây dựng cơ chế hợp tác và quy chế phối hợp giữa CLB khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ với CLB khởi nghiệp sáng tạo Sinh viên Quảng Nam để sử dụng hiệu quả không gian sinh hoạt chung tại Trung tâm; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét có ý kiến.

đ) Xây dựng Chương trình phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng theo hướng đề nghị Vườn ươm Đà Nẵng hỗ trợ bố trí một khoảng không gian cho các hoạt động khởi nghiệp Quảng Nam; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo khởi nghiệp.

 1. e) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính để hoàn chỉnh các thủ tục thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam (100% nguồn xã hội hóa) với Hội đồng quản lý Quỹ là các thành viên kiêm nhiệm; đồng thời kêu gọi các Doanh nhân, Doanh nghiệp tham gia góp vốn và tham gia thành viên sáng lập.
 2. g) Khẩn trương xây dựng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý và các tiêu chí đánh giá về các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; tổng hợp xét chọn định kỳ hằng quý, không phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.
 3. h) Chủ động hỗ trợ và hướng dẫn các CLB Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 4. i) Hoàn chỉnh các quy định hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo về kinh phí, tư vấn, thông tin… với quy trình xét chọn hỗ trợ từ đề xuất của các CLB gửi Tổ Công tác xem xét trình Hội đồng xét chọn (thành viên Hội đồng được thành lập tùy theo tính chất, quy mô của từng ý tưởng).
 5. k) Tiếp tục duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam hoạt động hiệu quả; đồng thời phối hợp với các CLB khởi nghiệp sáng tạo tổ chức Diễn đàn trên Cổng thông tin để chia sẻ các thông tin, hoạt động, tư vấn hỗ trợ…
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng với Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Edcom Việt Nam để xây dựng Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện Cộng đồng nữ doanh nhân Đông Nam Á khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên tỉnh Quảng Nam (kinh phí, trách nhiệm, quyền lợi các đơn vị liên quan, thời gian, địa điểm tổ chức…) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5058/UBND-KTTH ngày 19/9/2017; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.
 7. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì cùng với Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh khẩn trương làm việc với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia để xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình STARTUP doanh nghiệp tại Quảng Nam (hỗ trợ từ phía Quảng Nam, thời gian, địa điểm, kinh phí…) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 2, Công văn số 5092/UBND-KTTH ngày 21/9/2017; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định.
 8. CLB khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ chịu trách nhiệm:
 9. a) Phối hợp với Tổ Công tác, Trường Đại học Quảng Nam về xây dựng cơ chế hợp tác và quy chế khai thác sử dụng không gian sinh hoạt chung tại Trung tâm Học liệu.
 10. b) Làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để báo cáo đề xuất đầu tư Không gian vui chơi cho trẻ em tại khu vực hồ điều hòa Nguyễn Du.
 11. UBND thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với CLB khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ để xem xét tính khả thi của đề xuất Không gian vui chơi cho trẻ em tại hồ khu vực điều hòa Nguyễn Du để triển khai thực hiện.
 12. Trường Đại học Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ Công tác để thành lập CLB khởi nghiệp sáng tạo Sinh viên Quảng Nam và xây dựng cơ chế hợp tác, quy chế phối hợp để sử dụng không gian sinh hoạt chung tại Trung tâm Học liệu.

Đề nghị Tổ trưởng Tổ Công tác, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ nhiệm các CLB Khởi nghiệp Sáng tạo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
CT và các PCT UBND tỉnh;
– Các thành viên dự họp;
– Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
– Trường Đại học Quảng Nam;
– UBND thành phố Tam Kỳ;
– CPVP;
– Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2017\Thang 10\Thong bao\09-10-2017 khởi nghiệp.doc

TL. CHỦ TỊCH
KT . CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký
Nguyễn Ngọc Nam

 

Tác giả: