Khởi nghiệpTin Quảng NamTin trong nướcTin tức sự kiện

Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn Đại hội lần thứ I

Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn vừa tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ
2022 – 2027). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 13 người. Anh Lê Quốc
Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn nhiệm kỳ
2022 -2027.
Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn được thành lập theo Quyết định số 1831
ngày 28/12/2021 của UBND huyện Quế Sơn nhằm mục đích tập hợp, kết nối hội
viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu
quả, xây dựng phong trào khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh hướng đến xây dựng địa phương khởi nghiệp.
Với phương châm “Đổi mới sáng tạo để tồn tại và phát triển bền vững”, nhiệm kỳ
2022 – 2027, Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn tập trung định hướng liên
kết sản xuất cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ tương đồng; nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ của các hội viên; đẩy mạnh công tác bán hàng đa kênh; phát triển ý
tưởng kinh doanh mới, cải tiến mới; huy động vốn nội bộ, kêu gọi các nguồn đầu
tư vào huyện… góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Quế Sơn
khóa I

Nguồn: https://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/hoi-khoi-nghiep-sang-tao-huyen-que-son-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-i-124771.html?gidzl=GLQHTPj6jpv1GPbncb-nFKP0bdU7KUzeK1gIS8i0lZXGIC1pYL3dELOQcdRRLRLj0qkPTp3lAHzvdqUsFm

Tác giả: