Các CLB khởi nghiệp

Danh bạ thành viên tổ khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam

1.Danh bạ thành viên tổ khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Trí Thanh Quản lý thanhquangnam70@gmail.com
2 Phạm Ngọc Sinh Tổ trưởng 0235.3509333 sinhkhcn@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Đức Tổ phó 0235.3859232 duchyns@gmail.com
4 Văn Bá Sơn Tổ phó 0235.2221747
5 Lê Văn Hoàng Thư ký
6 Trương Thị Yến Ngọc Thành viên
7 Đỗ Minh Tiến Thành viên
8 Võ Văn Nghi Thành viên
9 Lê Minh Lộc Thành viên
10 Nguyễn Ngọc Thuyên Thành viên
11 Lê Đăng Quang Thành viên
12 Phan Xuân Thanh Thành viên

 

Tác giả: