Tin Quảng Nam

Ngày 07/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành và các thành viên Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác).

(Đ/c Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp)

Sau khi nghe Tổ công tác báo cáo một số kết quả công tác chuẩn bị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã kết luận, chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành như sau.

Các Sở, ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2318/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.  Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tăng cường việc hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam đảm bảo mục tiêu và tiến độ của Chương trình hành động, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo ….; rà soát hoạt động của các chi nhánh các doanh nghiệp, các doanh nghiệp vãng lai hoạt động trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các hộ kinh doanh cá thể… đề xuất giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể, các chi nhánh ….chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.. báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các nội dung đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra trong năm 2017.

(Theo Cổng thông tin văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam)

Tác giả: