Sự kiện khởi nghiệp

Thông báo kết luận

TT Trích yếu nội dung  Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. UBND tỉnh Quảng Nam

2 Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo… UBND tỉnh Quảng Nam

 3 Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 7/2/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 1 năm hoạt động của hoạt động khởi nghiệp UBND tỉnh Quảng Nam

 4 Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 19/10/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm 2017 UBND tỉnh Quảng Nam

 5 Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/6/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 6 đầu năm 2017. UBND tỉnh Quảng Nam

 6 Thông báo kết luận số 132/TB-UBND ngày 13/4/2017 của CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể. UBND tỉnh Quảng Nam

 7 Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh UBND tỉnh Quảng Nam

 

Tác giả: